ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนแม่คือวิทยา  ตั้งอยู่  หมู่ที่  ๒  บ้านแม่คือ  ตำบลแม่คือ  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕  โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง นายนวล  บุญชัย    เป็นครูใหญ่  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  ต่อมานายนวล  บุญชัย  ได้ลาออกจากราชการ   ทางราชการได้ย้ายนายอรรถ   ประกอบของ  มาดำรงตำแหน่งแทน 
วันที่  ๑  กันยายน  ๒๔๗๘  ทางราชการได้ย้ายนายอรรถ   ประกอบของ  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอื่น และแต่งตั้งให้นายดวงตา  เจริญทรัพย์  มาดำรงตำแหน่งแทน  นายดวงตา  ได้ขอความร่วมมือจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรช่วยกันปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้น  ๑  หลัง โดยคณะกรรมการโรงเรียน และคหบดีในท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท
วันที่    ๒๙   เมษายน    ๒๔๘๐  ได้ทำการย้าย และปรับปรุงห้องเรียน  เป็น  ๒  ห้อง สร้างด้วยไม้สัก  หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ขนาดกว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๘ เมตร  มีมุข  ๑  มุข  สิ้นเงินในการก่อสร้าง  ๕๙๖ บาท ๓๓ สตางค์ ใช้เป็นที่เรียนตลอดมา
วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๔๘๓  นายดวงตา  เจริญทรัพย์  ได้ลาออกจากราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายศิลป์(อินสม) ถาปินตา ดำรงตำแหน่งแทน พอถึง พ.ศ. ๒๔๘๖  นายศิลป์   ถาปินตา  ได้ลาออกจากราชการ 
พ.ศ.  ๒๔๘๖  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเกรียงศักดิ์  ไชยประเสริฐ   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  นายเกรียงศักดิ์  ได้ขอความร่วมมือจากเจ้าอธิการคำปัน  ญาณสาโร  กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  ราษฎรรื้ออาคารหลังเก่าซึ่งชำรุดแล้ว ปลูกสร้างอาคารขึ้นใหม่  ๑  หลัง  เป็นตึกชั้นเดียว  ขนาด  ๖ x ๘ เมตร  ๓  ห้องเรียน  สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน  ๔๐,๑๔๖.  บาท โดยได้งบประมาณ ๒๙,๘๓๖  บาท  ราษฎรสมทบ  ๑๐,๓๑๐.  บาท           
  วันที่  ๒๒  ธันวาคม   ๒๕๔๗  นายวิรัตน์   คำใจใส่  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คือ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก    อำเภอดอยสะเก็ด  สพท.  เชียงใหม่  เขต ๑    โดยสับเปลี่ยนกับนายจุมพล    ชัยมงคล    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก  มาดำรงตำแหน่งแทน นายจุมพล   ชัยมงคล ได้พัฒนาปรับปรุงและก่อสร้างงานดังต่อไปนี้
               -     ได้จัดทำเรือนเพาะชำหน้าอาคาร โดยได้รับบริจาค  จากผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา และคหบดีในท้องถิ่น เป็นจำนวน ๒๕,๐๐๐. บาท
               -     ได้จัดทำการถมสนามและปรับสนามฟุตบอล โดยได้รับบริจาค จากผู้ปกครอง  กรรมการสถาน ศึกษา และคหบดีในท้องถิ่น เป็นจำนวน เงิน ๕๐,๐๐๐. บาท    ได้จัดทำถนนลาดยางแอสฟัล ตลอดทางเข้า และทางออกหน้าอาคารในโรงเรียนโดยได้รับบริจาค จากผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา และคหบดีในท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.บาท
            วันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๔๘  ได้จัดทำห้องน้ำจำนวน ๒ หลัง  จำนวน ๑๒ ห้อง โดยได้รับบริจาค จากผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา และคหบดีในท้องถิ่น  เป็นจำนวน ๑๒๐,๐๐๐. บาท
วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๔๘   ได้ทำการปรับปรุงและย้ายห้องสมุด โดยได้รับบริจาค จาก ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และคหบดีในท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.  บาท
วันที่    ๒๙   เมษายน    ๒๕๔๘  ได้ทำการย้าย และปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  เป็น  ๒  ห้องโดยแยกเป็น  ห้องคอมพิวเตอร์  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  โดยได้รับบริจาค  จากผู้ปกครองนักเรียน  เป็นจำนวน  ๑๒  เครื่อง  เป็นเงิน  ๒๔๐,๐๐๐.  บาท
วันที่  ๑  มิถุนายน   ๒๕๔๘  ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ  จำนวน  ๕  เครื่อง  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.  บาท
วันที่  ๒๙  มิถุนายน   ๒๕๔๘   ได้ทำการปรับปรุงห้องสมุด  โดยได้ปูกระเบื้อง  ทั้งห้อง ( ๘ x ๑๘ เมตร) โดยได้รับบริจาค จากผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา  และคหบดีในท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐.  บาท
วันที่  ๒  กรกฎาคม   ๒๕๔๘  ได้ทำการสร้างบ้านพักนักการภารโรง  จำนวน ๑ หลัง โดยได้รับบริจาค  จากผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา และคหบดีในท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐. บาท
วันที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับคำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่คือเป็นโรงเรียนแม่คือวิทยา
วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน๒๕๕๒ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนตึก ๓ ชั้น ขนาดห้องเรียนกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร โดยได้รับการบริจาค จาก คุณศุภชัย  ศรีศุภอักษร   เป็นจำนวนเงิน  ๑๕  ล้านบาท และทำพิธีมอบให้เป็น
สมบัติของราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน๒๕๕๒
            วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ นายไมตรี ธินะ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนแทนนายจุมพล ชัยมงคล ซึ่งลาออกจากราชการ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ นายไมตรี ธินะ ได้ทำการทาสีอาคารเรียนคุณแม่สมศรี  วังทองคำ ทั้งหลัง ใช้ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐. บาท และได้เปลี่ยนพื้นอาคารศรีศุภอักษร ซึ่งชำรุด หมดงบประมาณ ๔๐,๐๐๐. บาท และได้ก่อสร้างเวทีการแสดง ใช้งบประมาณ ๓๐,๐๐๐. บาท และได้ก่อสร้างรั้วด้านหลัง  ๓๐  เมตร ใช้งบประมาณ ๖๒,๐๐๐. บาท และได้สร้างที่พักผู้ปกครอง ใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐. บาท
            วันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  นายไมตรี  ธินะ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านป่าป้อง โดยสับเปลี่ยนกับนายนิวัฒน์   นิลแก้ว  ซึ่งย้ายจากโรงเรียนบ้านป่าป้อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา เชียงใหม่เขต ๑  อำเภอดอยสะเก็ด  มาดำรงตำแหน่งแทน
วันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  นายนิวัฒน์   นิลแก้ว  ย้ายจากโรงเรียนบ้านป่าป้อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา เชียงใหม่เขต ๑  อำเภอดอยสะเก็ด  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา และได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและก่อสร้างงาน   ดังต่อไปนี้
  -  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  สู่ประชาคมอาเซียน เป็นโรงเรียนศูนย์อาเซียน  และศูนย์ ERIC  NETWORK ของอำเภอดอยสะเก็ด   โดยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ ๓    เช่น ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน   ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ฯ
               -  กันยายน  ๒๕๕๕  ได้ปรับปรุงโรงอาหารโดยปูกระเบื้องพื้นเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.บาท และปูคอนกรีต บล็อกแบบตัวหนอนบริเวณโรงเรียน  ๓๐๐  ตารางเมตร  เป็นเงิน  ๒๔,๐๐๐.  บาท
               -  ตุลาคม  ๒๕๕๕ ได้ปรับปรุงระบบการบริหารงานในโรงเรียนทุกกลุ่มงานและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนทดแทนชุดเก่าที่หมดวาระ
             -  ธันวาคม  ๒๕๕๕ ได้ก่อสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา  “พระพุทธโสธร”  ด้วยเงินบริจาค จำนวน  ๕๐,๐๐๐.  บาท  และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ  ๘๔  พรรษา  จำนวน  ๑,๕๙๙,๐๐๐.  บาท  โดยได้จัดทำบุญเฉลิมฉลอง  เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕