นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นาวสาวจิราพรรณ สวัสดิ์ชัย
สาขาวิชาประถมศึกษา
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรัตนา ดินโสภา
สาขาวิชาประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปรานอม สถิตพัฒนาไพร
สาขาวิชาประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกฤษณา คาป้อง
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชลธิดา ประชุมพร
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพิชฎาภรณ์ มีเงิน
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นาวสาวจิรพร เจษฎากุลอนุชิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชาลิณี แก้วมงคล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฉัตรนภา กานุสน
สาขาวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรัญญา ไชยกัณทา
สาขาวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายจิรศาสตร์ เกษเกษร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจารุวรรณ ดู่อินทร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอมลวรรณ คาลือ
สาขาวิชาชีววิทยา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุกฤษฏิ์ แก้วกองบุญ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1