ครูช่วงชั้นที่ 2

นางสุภัสสร ชินะใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าครูช่วงชั้นที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายวสันต์ วันกาล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายศราวุธ คำมา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสิริลักษมี สมเกตุ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายพิษณุพงษ์ จันทร์หอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายอลงกรณ์ ดวงอาภัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางอรุณวดี หล้าอูป
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6