พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงโอกาสในการศึกษา เรียนรู้และจบการศึกษาภาคบังคับ
2. ส่งเสริมและพัฒนา นักเรียนให้เป็นผู้มีอุปนิสัย คุณธรรม และจริยธรรม ตามศาสตร์พระราชา
3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรฯเรียนรู้บูรณาการ พหุปัญญาและมีทักษะสำคัญแห่งศตวรรษ
4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ รักและภูมิใจในชุมชน พลเมืองเชียงใหม่และความเป็นไทย
5. ส่งเสริมและพัฒนา ครู ผู้บริหารและโรงเรียนให้มีความรู้และทักษะสอนคล้องกับการเปลี่ยนแปลง