คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม อิ่นคำ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฐ์ ตุ่นศิริ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ ชิดนายี
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายนนทวัฒน์ วรรณา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางจีระพันธ์ โปธามูล
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูถาวร บุญรังสี
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการประพันธ์ พุทธสีโล
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง เครื่องนันตา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายนพพร สิงห์เรือง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีไว ยะจา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม ไชยเลิศ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม จันทร์สม
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงฤทธิ์ เกติมา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ เตชะ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรศานต์ เดชปัญญา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ จินะใจ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายจุมพล ชัยรุ่งเรือง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรฑนา สักการะ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภชัย ไชยเทพ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย บุญเรือง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ ปัญญาชัย
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ยอดปัญญา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรินทร์ เชื้อสุข
ตำแหน่ง :