วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
           โรงเรียนแห่งโอกาส และการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เพื่อการพัฒนาอุปนิสัย ทักษะแห่งศตวรรษ และความรู้พื้นฐาน ผ่านการเรียนรู้บูรณาการ พหุปัญญา และสัมมาชีพ สู่ความเป็นพลเมือง(รักษ์)เชียงใหม่