ครูช่วงชั้นที่ 3

นางเสาวนีย์ ใจยา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าครูช่วงชั้นที่ 3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสุมาลี ศิริมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางเพ็ญแข ปานหมอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายกษิดิส สล่าปัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชัญญ์ลียา ธนาเลิศกวิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายปณิธิ ทองคำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชลธิชา แก้วเสมอใจ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3