ครูช่วงชั้นที่ 1

นางภัสร์วรา กบกันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าครูช่วงชั้นที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายกรวิก แก้วสุมาลีรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางกัลยา รักสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางประดายดาว จิระนันวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิริยาภรณ์ สุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายจดุรงค์ จิโน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1