ครูช่วงชั้นที่ 1

นางภัสร์วรา กบกันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าครูช่วงชั้นที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางวรรณกานต์ ศิริดอนชัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางกัลยา รักสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางประดายดาว จิระนันวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศิริยาภรณ์ สุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายจดุรงค์ จิโน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3