บุคลากร

นายบุญส่ง
นักการภารโรง

นางสาวหล้า
แม่บ้าน