คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.เหมรัชต์ หอมนาน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ดวงธิดา อินต๊ะวงค์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นลพรรณ เลิศดาววี
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อนุรักษ์ แซ่ลี
ตำแหน่ง : หัวหน้าจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3